Chú Đại Bi và 84 vị Bồ Tát hiển linh cứu khổ cứu nạn (Phần 1)

Thứ tư - 18/07/2018 02:39
Chú Đại Bi được coi là chân ngôn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chú Đại Bi có công năng và oai lực vô cùng to lớn, thường dùng khi tụng niệm cầu an, cầu siêu hay tụng

Chú Đại Bi và 84 vị Bồ Tát hiển linh cứu khổ cứu nạn (1)

11:51 | 08/05/2018

(Lichngaytot.com) Chú Đại Bi được coi là chân ngôn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chú Đại Bi có công năng và oai lực vô cùng to lớn, được xuất hiện trong phần mở đầu của các nghi thức tụng niệm cầu an, cầu siêu hay tụng kinh bộ.

 
Chú Đại Bi là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, được coi là câu thần chú phổ biến thứ 2, chỉ đứng sau Om Mani Padme Hum. Chú Đại Bi thể hiện lòng từ bi vô lượng của chư Phật và Bồ Tát dành cho chúng sinh, tịnh hóa nghiệp xấu, thanh lọc, chữa lành và bảo vệ. Theo quan điểm tâm linh, với tấm lòng từ bi vĩ đại của Bồ Tát, tụng niệm chú Đại Bi có thể giảm bớt những đau khổ và khó khăn mà chúng sinh đang phải chịu đựng. Tụng Chú Đại Bi diệt trừ ác nghiệp, được hưởng phúc lành.
 
Mỗi 1 câu trong bài chú 84 dòng này lại tượng trưng cho hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quán Âm Bồ Tát hóa thân. Hãy cùng tìm hiểu với Lịch ngày tốt ý nghĩa cùng hình ảnh các vị Bồ Tát trong Chú Đại Bi.
 

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

 
Con xin đem hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y và kính lễ Tam Bảo vô tận vô biển trong khắp 10 phương suốt cả 3 đời.
 

1Bon than Quan-Am Bo-Tat hoa hien tuong hanh gia cam chuoi le tung cau Bo-Tat cam ung
Bổn thân Quan Âm Bồ Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ Tát cảm ứng


2. Nam mô a rị da

 
Con xin nương tựa, kính lễ các bậc Thánh giả, rời xa những ác pháp bất thiện.

2Quan-Am hoa hien tuong tay bung Nhu-Y Phap-Luan. Hanh gia y giao phung hanh
Quan Âm hóa hiện tướng tay bưng Như Ý Pháp Luân. Hành giả y giáo phụng hành.


3. Bà lô yết đế thước bát ra da 

 
Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu quán sát khắp nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để cứu nhân độ thế.
 
 
3Quan-Am hoa hien tuong Quan-Tu-Tai tri bat. Hanh gia quan tuong khien chung sanh duoc truong tho.
Quán Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường thọ.


 

4. Bồ đề tát đỏa bà da

 
Bồ Tát mang thiên binh thiên tướng tới cứu chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ chúng sinh thoát khỏi chốn u minh.
 

4Quan Am hien than Bat Khong Quyen Sach Bo Tat tu giac giac tha, pho do chung sanh.
Quan Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.


5. Ma ha tát đỏa bà ha

 
Con xin đê đầu đảnh lễ các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, giải thoát cho mình và nguyện phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ Tát.
 

5Quan Am hien tuong tung chu, theo phap tu tri, duoc thien giai thoat.
Quan Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.


6. Ma ha ca lô ni ca da

 
Con xin cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại Bi.
 

6Quan Am hoa hien tuong Ma-Minh Bo Tat tu giac giac tha, tu do tu tha.
Quan Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.


7. Án

 
Án là thần chú tổng hợp 10 pháp môn vi diệu, có năng lực mạnh mẽ khiến ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì, thể hiện sức mạnh giáo hóa với muôn loài.
 

7Quan Am hoa hien tuong cac Than Quy Vuong chap tay tung chu. Chu Phat quan tuong chu An thanh chanh giac.
Quan Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.


8. Tát bàn ra phạt duệ

 
Tự Tại Thế Tôn tức Tứ Đại Thiên Vương sẽ đến hộ pháp, bảo vệ.
 

8Quan Am hoa hien tuong Tu Dai Thien Vuong dung luc do hoa do chung ma.
Quan Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.


9. Số đát na đát tả

 
Thỉnh cầu, ngưỡng nguyện đến lực gia trì của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.
 

9Quan Am hoa hien tuong Bo-Lac Tu Dai Thien Vuong khien cai ac theo thien.
Quan Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.


10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da

 
Vô lượng vô biên chư Bồ Tát, hết thảy Thiên Long bát bộ đều phải đảnh lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.
 

10Quan Am hien tuong Long Tho Bo Tat ho tri nguoi tu hanh, hang phuc tat ca ma oan.
Quan Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.


11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

 
Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi.
 

11Quan Am hien tuong Phat Vien Man bao Than Lo Xa Na rong do vo luong chung sanh.
Quan Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.


12. Nam mô na ra cẩn trì

 
Con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.
 

12Quan Am hien tuong Phat Thanh Tinh Phap Than Ty Lo Gia Na gia ho chung sanh an lac.
Quan Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.


13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế

 
Ánh sáng của tâm lực chiếu rọi khắp nơi, lan tỏa trong không gian vô cùng, thời gian vô tận, cảm hóa chúng sinh.
 

13Quan Am hien tuong Duong Dau Than Vuong ho tri hanh gia xa lia loai ac thu.
Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.


14. Tát bà a tha đậu du bằng

 
Tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.
 

14Quan Am hien tuong Bo Tat Cam Lo Vuong tay cam canh duong, tay cam binh ngoc cam lo do chung sanh.
Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.


15. A thệ dựng

 
Không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của Chú Đại Bi.

15Quan Am hien tuong Phi Dang Da Xoa Thien Vuong tuan sat bon phuong khuyen thien ngung ac.
Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.


16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già

 
Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.
 

16Quan Am hien tuong Than Vuong Ba Gia Ba De do chung sanh co duyen.
Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.


17. Ma phạt đạt đậu

 
Kính lạy chư Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là Thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian của chúng con để hộ trì cho mọi thiện pháp đều được thành tựu.

17 Quan Am hien tuong Quan Tra Loi Bo Tat mat co ba con mat cam hoa ac nhon huong thien.
Quan Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.


18. Đát điệt tha – án – thủ ấn

 
Khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.

18 Quan Am hien tuong A La Han thuyet phap do chung sanh.
Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.


19. A bà lô hê

 
Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh trên thế gian.
  

19Quan Am hien tuong Quan Am Bo Tat tu bi vo luong cuu kho ban vui.
Quan Âm hiện tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.


20. Lô ca đế

 
Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế - Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian, cảm nhận tiếng kêu than cầu xin cứu khổ cứu nạn của chúng sinh trước những khổ nạn không thể vượt qua.

20Quan Am hien tuong Dai Pham Thien Vuong o trong muoi phuong the gioi do thoat chung sanh.
Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.


Trì tụng Chú Đại Bi có thể tiêu tai giải nạn, bảo vệ, thanh lọc và có thể chữa tất cả các loại bệnh, nhất là những phiền não về tâm. Tương truyền, tụng niệm Chú Đại Bi 108 lần mỗi ngày trong 1000 ngày thì 10 phương chư Phật sẽ rất vui mừng, bảo vệ cho gia đình được bình an hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.

Mời bạn xem tiếp phần 2: Chú Đại Bi và 84 vị Bồ Tát hiển linh cứu khổ cứu nạn "Phần 2"

Các bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm: 

An An
icon Gửi bình luận   icon In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Khi chuột vào nhà là có điềm báo gì? Khi chuột vào nhà là có điềm báo gì?
Lý giải những điềm báo tâm linh rất đỗi quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua Lý giải những điềm báo tâm linh rất đỗi quen thuộc nhưng dễ bị bỏ qua
Tổng hợp những câu chuyện “rợn tóc gáy” về thứ 6 ngày 13 Tổng hợp những câu chuyện “rợn tóc gáy” về thứ 6 ngày 13
Vì sao nên kiêng cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đầu năm? Vì sao nên kiêng cắt tóc vào những ngày đầu tháng, đầu năm?
Núi Tiên Nông – ngọn núi chứa đầy vàng và bàn cờ tiên định mệnh Núi Tiên Nông – ngọn núi chứa đầy vàng và bàn cờ tiên định mệnh
Long Thiền: Ngôi chùa đàn rắn nghe tụng kinh là rơi ngả nghiêng xuống đất Long Thiền: Ngôi chùa đàn rắn nghe tụng kinh là rơi ngả nghiêng...

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Xây dựng nhà gỗ

Nhà gỗ là sản phẩm đỉnh cao nhất của nghề mộc. Dựng một ngôi nhà gỗ không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mộc, điêu khắc, mà còn cả kinh nghiệm đúc kết của bao đời thợ. Nói đến nghề mộc, không thể phủ nhận danh tiếng của những thợ mộc Thành Nam, vốn làm ra những sản phẩm vững chắc vượt thời gian mà không cần...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đồ thờ Hải Mạnh?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây